دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و اسپانیا

ماریا دولِرس د کاسپدال گارسیا وزیر دفاع اسپانیا در چهارچوب یک دیدار رسمی به ترکیه آمد

815407
دیدار و گفتگوی وزرای دفاع ترکیه و اسپانیا

ماریا دولِرس د کاسپدال گارسیا وزیر دفاع اسپانیا در چهارچوب یک دیدار رسمی به ترکیه آمد.

نورالدین جانیکلی وزیر دفاع ملی ترکیه در مقر وزارت با مراسم نظامی از وزیر میهمان استقبال کرد.

جانیکلی و همتای اسپانیایی ایشان سپس سرپرستی مذاکرات هیئتها را بر عهده گرفتند.

در مذاکرات به همراه همکاریهای دو کشور در عرصه های نظامی و صنایع دفاعی، دیگر تحولات مورد بررسی قرار داده شد.خبرهای مرتبط