شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه کانال روداو را از ماهواره ترکسات حذف کرد

شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه، به دنبال تصمیم حکومت منطقه ای کرد شمال عراق برای برگزاری همه پرسی رفراندوم تشکیل جلسه فوق العاده داد

813928
شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه کانال روداو را از ماهواره ترکسات حذف کرد

شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه، به دنبال تصمیم حکومت منطقه ای کرد شمال عراق برای برگزاری همه پرسی رفراندوم تشکیل جلسه فوق العاده داد. 

این شورا خارج ساختن کانال دوداو که از حکومت منطقه ای شمال عراق به پخش برنامه می پردازد از ماهواره ترکسات را مورد بررسی قرار داد. 

شورای عالی نظارت بر رادیو و تلویزیون ترکیه، طی این جلسه فوق العاده تصمیم به خارج ساختن کانال روداو از ماهواره ترکسات را گرفت. 

همچنین تصمیم به حذف کانال های تلویزیونی K24, WAAR از ماهواره ترکسات نیز گرفته شد. 

 خبرهای مرتبط