شصت درصد صندوق‌های خارج از ترکیه شمارش شد

بیش از 60 درصد صندوق های رأی خارج از ترکیه و پایانه‌های مرزی (گمرک) شمارش شد

713827
شصت درصد صندوق‌های خارج از ترکیه شمارش شد

بیش از 60 درصد از کل صندوق های رأی خارج از کشور و پایانه های مرزی (گمرک) شمارش و براساس آن 61.74 درصد آرا «آری» و 38.26 درصد «خیر» گزارش شده است.

رأی گیری در کشورهای خارجی که 27 مارس آغاز و 9 آوریل پایان یافته بود، از طریق هواپیما و کارگوی دیپلماتیک به مرکز انتخابات در آنکارا منتقل شده است.

شمارش آرای این صندوق ها امروز و بعد از پایان ساعت اخذ رای در ترکیه همزمان اغاز شده است. حدود 86 درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کرده اند.

 

 خبرهای مرتبط