63 مهاجر قاچاق در قهرمان ماراش ترکیه دستگیر شدند

در اتوبوسی در شهر قهرمان ماراش ترکیه  در نتیجه بازرسی های نیروهای پلیس 63 مهاجر قاچاق دستگیر شدند

63 مهاجر قاچاق در قهرمان ماراش ترکیه دستگیر شدند

در اتوبوسی در شهر قهرمان ماراش ترکیه  در نتیجه بازرسی های نیروهای پلیس 63 مهاجر قاچاق دستگیر شدند.

اکیب های شهربانی استان قهرمان ماراش بعلت مشکوک شدن از اتوبوسی که در مسیر قهرمان مارش ـ غازی آنتپ در حرکت بود؛ اتوبوس را متوقف ساختند.

در نتیجه بازرسی های بعمل آمده از سوی اکیب های شهربانی استان ، 50 تبعه أفغان که از راههای غیر قانونی وارد کشور شدند ، 8 شهروند تبعه پاکستان و 5 شهروند برمه ای دستگیر شدند.

دو راننده و معاون اتوبوس از سوی اکیب های پلیس تحت نظر گرفته شدند.

أمور تحقیقاتی در مورد 63 تبعه خارجی که از راههای غیر قانونی از ایران وارد ترکیه شده بودند، ادامه دارد.خبرهای مرتبط