یونان درخواست استرداد نظامیان فراری ترکیه را رد کرد

دادگاه عالی آتن درخواست ترکیه مبنی بر استرداد نظامیان وابسته به فرقه خشونت گرا و تروریستی فتو که به یونان گریخته اند را رد کرد

یونان درخواست استرداد نظامیان فراری ترکیه را رد کرد

دادگاه عالی آتن با درخواست ترکیه مبنی بر استرداد 3 نفر از 8 نظامی خائن که پس از شرکت در اقدام به کودتای فرقه خشونت گرا و تروریستی فتو به یونان گریخته بودند، موافقت نکرد.

این 3 نظامی به همراه وکلای مدافع خود مجددا در دادگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداختند.

دادگاه عالی آتن دلیل عدم استرداد را "در خطر بودن زندگی این افراد" اعلام کرده است. دادگاه 5 نفر دیگر نیز فردا برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط