عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح ترکیه

این عملیات با قاطعیت ادامه دارد

عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح ترکیه

بموجب بررسی های اولیه در عملیات هوایی ترتیب یافته به منطقه زاپ عراق دو تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " از قدرت عمل ساقط شده است.

بموجب اطلاعات دریافتی از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه در این عملیات هوایی سنگر ها و پناهگاههای مورد استفاده از سوی تروریستها نابود گردیده است.

در این میان عملیات بر علیه سازمان تروریستی " پ ک ک " در داخل کشور نیز ادامه دارد.

در عملیات نظامی در شهرستان چوکورجای استان حقاری یک تروریست عضو سازمان تجزیه طلب " پ ک ک " مرده یافته شد.

در عملیات نظامی در شرناک 29 موشک انداز، سه نارنجک و 2 هزار و 250 فشنگ کلاشینکف ضبط شده و مقادیری ماده منفجره منهدم گردید.

در عملیات نظامی در شهرستان نصیبن استان ماردین نیز دو خود روی حامل بمب که در صدد ترتیب حمله بود، نابود شد.

در این عملیات دو نیم تن کود حاوی آمونیوم نیترات ، 15 کپسول گاز، 8 دوربین، مواد غذایی و مواد منفجره دست ساز ضبط شده است.

در فعالیت های تجسسی در حقاری و یوکسک اوا نیز دو بمب دست ساز بدست آمد.

در شهرستان حسن بیلی عثمانیه نیز 50 کیلوگرم ماده منفجره کشف و ضبط گردید.

در شهرستان لیجه دیاربکر دو خود روی حامل بمب که در صدد ترتیب حمله بمبی بودند، از سوی نیروهای امنیتی نابود شد.

در نتیجه فعالیت های تجسسی نیروهای امنیتی در تونجلی نیز در یک پناهگاه لوازم مختلف بدست آمد.

در شهرستان تاتوان استان بیتلیس نیز در یک پناهگاه تفنگ کلاشینکف، 422 گلوله کلاشینکف، دو تبانچه، مهمات چهار موشک انداز، سه بمب دستی ، 75 فشنگ اسلحه ام ـ 16 ، دو دوربین عکاسی و 170 کیلوگرم مواد غذایی مختلف بدست آمده است.

در این عملیات یک خودروی حامل بمب که در صدد ترتیب حملات بمبی بر علیه نیروهای امنیتی بود، منهدم شد.

در شهرستان لیجه دیاربکر نیز مقادیر زیادی لوازم طبی برای ارسال به سازمان تروریستی " پ ک ک " ضبط گردید.

در شهرستان کرک حان استان حاتای نیز یک تروریست و سه همدست او در حین تلاش برای ورود به ترکیه از راههای غیر قانونی دستگیر گردید.   خبرهای مرتبط