روز آخر دیدارهای رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در سنگاپور

اسماعیل قهرمان، با رئیس جمهورو نخست وزیر سنگاپور دیدار کرد

روز آخر دیدارهای رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در سنگاپور

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، در آخرین روز تماسهایش در سنگاپور، با مقامات عالی رتبه این کشور دیدار کرد.

اسماعیل قهرمان، با رئیس جمهور سنگاپور دیدار کرد.

وی دفتر ویژه کاخ ریاست جمهوری را نیز امضا کرد.

اسماعیل قهرمان، با نخست وزیر سنگاپور نیز دیدار کرد.

این دیدار در پشت دربهای بسته به روی رسانه های انجام شد.

قهرمان در سفارت ترکیه در سنگاپور نیز، با نمایندگان جوامع ترک در این کشور دیدار کرد.خبرهای مرتبط