افزایش صادرات بستنی ترکیه در سال 2020

صادرات بستنی ترکیه در سال 2020 با 7 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به سطح 35,7 میلیون دلار رسید

1592285
افزایش صادرات بستنی ترکیه در سال 2020

صادرات بستنی ترکیه در سال 2020 با 7 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل به سطح 35,7 میلیون دلار رسید.

براساس داده‌های اداره آمار ترکیه، صادرات بستنی 33,4 میلیون دلاری ترکیه در سال 2019 ، با 7 درصد افزایش در سطح 35,7 میلیون دلار تحقق یافت.

در سال 2020 در ترکیه 459 میلیون و 643 هزار و 234 لیتر بستنی تولید شده که 17 درصد این مقدار از سوی بستنی‌فروشان قهرمان‌ماراش تولید شده بود.خبرهای مرتبط