کاهش نرخ بیکاری در ترکیه

اعلام ارقام نیروی کار از سوی موسسه دولتی آمار

1561365
کاهش نرخ بیکاری در ترکیه

میزان بیکاری در ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 با صفر ممیز هفت درصد کاهش به 12 ممیز 7 درصد رسید.

موسسه دولتی آمار ترکیه، ارقام نیروی کار در ماه اکتبر سال 2020 را اعلام کرد.

بر اساس این آمار، تعداد بیکاران پانزده ساله و بالای آن در سطح ترکیه در ماه اکتبر سال 2020 در مقایسه با دوره مشابه سال 2019 ، با کاهش 391 هزار نفر حدود 4 میلیون و 5 هزار نفر قید گردید. در دوره مشابه میزان بیکاری با صفر ممیز 7 درصد کاهش به 12 ممیز 7 درصد رسید.

میزان بیکاری در بخش کشاورزی با کاهش صفر ممیز نه درصدی، چهارده ممیز هشت درصد حساب شده‌است.  

در دوره مذکور درصد جوانان بیکار گروه سنی 15 الی 24 ، با کاهش صفر ممیز چهار درصدی ، بیست و چهار ممیز نه درصد قید گردید.

میزان بیکاری در بین افراد دارای گروه سنی 15 الی 64 نیز با کاهش صفر ممیز 7 درصدی، سیزده درصد اعلام شد.خبرهای مرتبط