آمار تعداد هواپیما، مسافر و بار فرودگاههای ترکیه در ماه ژوئن

فرودگاههای ترکیه در ماه ژوئن از 2 میلیون و 750 هزار و 992 مسافر میزبانی کردند

1450708
آمار تعداد هواپیما، مسافر و بار فرودگاههای ترکیه در ماه ژوئن

فرودگاههای ترکیه در ماه ژوئن از 2 میلیون و 750 هزار و 992 مسافر میزبانی کردند.

اداره کل فرودگاههای دولتی ترکیه آمار هواپیما، مسافر و بار متعلق به ماه ژوئن را که طی آن وارد روند عادی شدن گردید، اعلام نمود.

بر این اساس، در خطوط داخلی 38 هزار و 550 و در خطوط خارجی نیز 8 هزار و 210 هواپیما در فرودگاههای ترکیه فرود آمده و برخاسته اند. با علاوه کرد عبورهای بالا در کل 55 هزار و 814 هواپیما می باشد.

در ماه ژوئن ترافیک مسافر در خطوط داخلی 2 میلیون و 403 هزار و 971 نفر و در خطوط خارجی نیز 346 هزار و 448 نفر تثبیت شده است.

بدین ترتیب در ماه مذکور با مسافرین ترانزیت، از 2 میلیون و 750 هزار و 992 مسافر میزبانی شده است.

و ترافیک بار فرودگاهها در خطوط داخلی به 25 هزار و 925 تن و در خطوط خارجی نیز به 89 هزار و 248 تن رسید.   خبرهای مرتبط