داده های تجارت خارجی سال 2018 ترکیه اعلام شد

افزایش صادرات ترکیه در ماه دسامبر سال 2018 نیز ادامه یافت

1136494
داده های تجارت خارجی سال 2018 ترکیه اعلام شد

 

افزایش صادرات ترکیه در ماه دسامبر سال 2018 نیز ادامه یافت.

داده های موقت تجارت خارجی سال 2018 بطور مشترک از سوی اداره آمار و وزارت بازرگانی ترکیه اعلام شد.

صادرات نسبت به ماه مشابه سال گذشته صفر ممیز 2 درصد افزایش یافته و به سطح 13 میلیارد و 879 دلار رسید.

واردات با 28 ممیز 3 درصد کاهش، 16 میلیارد و 553 میلیون دلار تثبیت شد.

کسری تجارت خارجی نیز در ماه دسامبر با 71 ممیز 1 درصد کاهش، به 2 میلیارد و 674 میلیارد دلار پسروی کرد.

میزان صادرات نسبت به واردات به 83 ممیز 8 درصد افزایش یافت.

صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در ماه دسامبر افزایش پیدا کرد.

بیشترین صادرات در این ماه با 1 میلیارد و 205 میلیون دلار به آلمان انجام گرفت.خبرهای مرتبط