افزایش صادرات فولاد ترکیه

بخش فولاد ترکیه، از نظر مقدار تولید فولاد مایع، هشتمین کشور بزرگ جهانن و دومین کشور بزرگ تولید کننده در اروپا محسوب میشود

افزایش صادرات فولاد ترکیه

صادرات فولاد ترکیه در دوره ژانویه – آگوست 2018، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، با 28.5 درصد افزایش، به 9.6 میلیارد دلار رسید.

صادرات فولاد ترکیه در دوره ژانویه – آگوست 2018، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بر اساس مقدار، با 5.8 افزایش، به 12.7 میلیون تن و بر اساس ارزش، با 28.5 درصد افزایش، به 9.6 میلیارد دلار رسیده است.

بخش فولاد ترکیه، از نظر مقدار تولید فولاد مایع، هشتمین کشور بزرگ جهان و دومین کشور بزرگ تولید کننده در اروپا محسوب میشود.

صادرات فولاد طی ماه آگوست 2018، در مقایسه با ماه آگوست سال گذشته، با 36.4 درصد افزایش بر اساس مقدار، به 1.6 میلیون تن و بر اساس ارزش، با 43 درصد افزایش به 1.2 میلیارد دلار رسیده است.خبرهای مرتبط