حال و روز نقشهای صفویان در میدان نقش جهان اصفهان

حال و روز نقشهای صفویان در میدان نقش جهان اصفهان

نقشهای یادگار امپراطوری ترکان صفوی، بتدریج از میدان نقش جهان اصفهان پاک میشود


برچسب ها: نقش جهان اصفهان