درام اسرا کئابیس در زندان اسرائیل

زن زندانی فلسطینی که دو سال قبل به دلیل انفجار در خودرویش، 60 درصد بدنش دچار سوختگی میباشد، طی نامه ای اعلام داشت که نیازمند کمکهای پزشکی میباشد ولی هیچ اعتنایی به نیازهای وی نمیشود

درام اسرا کئابیس در زندان اسرائیل

زن زندانی فلسطینی که دو سال قبل به دلیل انفجار در خودرویش، 60 درصد بدنش دچار سوختگی میباشد، طی نامه ای اعلام داشت که نیازمند کمکهای پزشکی میباشد ولی هیچ اعتنایی به نیازهای وی نمیشود


برچسب ها: زندانهای اسرائیل , زندانی زن , سوختگی