استفاده پلیس اسرائیل از بمب صوتی علیه جوانان فلسطینی

جوانان فلسطینی بعد از نمار تراویح در نزدیکی‌های دروازه شام شهر قدیمی در قدس شرقی تجمع کردند

1623837
استفاده پلیس اسرائیل از بمب صوتی علیه جوانان فلسطینی

جوانان فلسطینی بعد از نمار تراویح در نزدیکی‌های دروازه شام شهر قدیمی در قدس شرقی تجمع کردند.

پلیس اسرائیل در پی افزایش تنش برای متفرق کردن جوانان فلسطینی خودروهای کاربردی یگان ویژه موسوم به " توما " را مورد استفاده قرار داد.

پلیس اسرائیل ضمن پاشیدن آب فاضلاب توسط خودروهای مذکور، بسوی جوانان فلسطینی بمب صوتی پرتاب کرد.

حوادث واقع تلفات حانی بهمراه نیاورد.

گفتنی‌ست، جوانان فلسطینی برغم مداخله پلیس اسرائیل با خودروهای توما و بمب صوتی، از اولین روز ماه رمضان، بعد از نماز تروایح در دروازه شام تجمع  می کنند.خبرهای مرتبط