ارسال تریلرهای کمک انسانی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه

سازمان ملل متحد 31 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه فرستاد

1412141
ارسال تریلرهای کمک انسانی سازمان ملل متحد به شهر ادلب سوریه

سازمان ملل متحد 31 تریلر حامل کمک های انسانی به شهر ادلب سوریه فرستاد . 

تریلرهای حامل کمک های انسانی سازمان ملل متحد از گذرگاه مرزی جیلوه گوز شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کرد. 

لوازم کمک انسانی در تریلرها در بین نیازمندان در ادلب و مناطق روستایی اطراف آن توزیع خواهد شد. خبرهای مرتبط