یاریهای انسانی سازمان ملل به نیازمندان شهر ادلب سوریه

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه  27 تریلی یاریهای انسانی ارسال کرد

1075073
یاریهای انسانی سازمان ملل به نیازمندان شهر ادلب سوریه

سازمان ملل به شهر ادلب سوریه  27 تریلی یاریهای انسانی ارسال کرد.

تریلی های حامل یاریهای بشری سازمان ملل از گذرگاه مرزی جیلوه گوزی شهرستان ریحانلی استان حاتای عبور کردند.

یاریهای انسانی بین نیازمندان در ادلب و حوالی این شهر توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط