اعتراض مسیحیان شهر حسکه سوریه به ی پ گ / پ ک ک

مسیحیان شهر حسکه سوریه به بسته شدن مدارس خود از سوی گروه تروریستی ی پ گ / پ ک ک اعتراض کردند

1039471
اعتراض مسیحیان شهر حسکه سوریه به ی پ گ / پ ک ک

مسیحیان شهر حسکه سوریه به بسته شدن مدارس خود از سوی گروه تروریستی ی پ گ / پ ک ک اعتراض کردند.

مسیحیان شهرستان قمیشلی که تحت اشغال گروه تروریستی ی پ گ / پ ک ک قرار دارد، در اعتراض به بسته شدن دو مدرسه متعلق به خود گردهم آمدند.

تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعار خواستار گشایش مجدد مدارس گردیدند.

گروه تروریستی مذکور در مدارس واقع مناطق تحت اشغال خود، از سه سال بدین طرف به دانش آموزان ایده های تروریستی تزریق می کنند.

والدین نیز برای دور ساختن فرزندان خود از کمپین های سازمان تروریستی، مدارس خصوصی را ترجیح می دهند.خبرهای مرتبط