ادامه مذاکرات صلح قبرس در شهر کرانس مونتانای سوئیس

این مذاکرات پنجگانه با سر فصل " امنیت و ضمانت ها " در هفته دوم آغاز گردید

763534
ادامه مذاکرات صلح قبرس در شهر کرانس مونتانای سوئیس

مذاکرات صلح قبرس که در قصبه کرانس مونتانای سوئیس ادامه دارد، وارد یک هفته حساس گردید.

این مذاکرات پنجگانه با سر فصل " امنیت و ضمانت ها " در هفته دوم آغاز گردید.

طرفین ذی ربط در قبرس سری پیشنهادهای مورد درخواست آنتونیوگوترس دبیر کل سازمان ملل متحد برای پیدایش راه حل به مسئله را ارائه داشتند.

کشورهای ضامن در پی ارائه پیشنهادات ترکیه، انگلستان و یونان اجلاس را ترک کردند.

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادز رهبر بخش یونانی نشین قبرس نیز مذاکراتی بعمل آوردند.

در پی ارزیابی سری پیشنهادات مطرح شده ، طرفین دوباره گردهم خواهند آمد.خبرهای مرتبط