افغانستان باز هم شاهد بمبگذاری و حملات انفجاری بود

در این حملات انفجاری حداقل ۹۱ تن کشته شدند

افغانستان باز هم شاهد بمبگذاری و حملات انفجاری بود

افغانستان باز هم شاهد بمبگذاری و حملات انفجاری بود.

در دو نقطه مختلف 2 حمله انفجاری بوقوع پیوست.

در این حملات انفجاری حداقل ۹۱ تن کشته شدند. 

در محل بازار روز واقع در ولایت پاکتیکا در شرق افغانستان، یک خودوری بمبگذاری شده منفجر گردید. 

در نتیجه این انفجار حداقل ۸۹ تن جان خود را از دست دادند.

یک بمب جاسازی شده در کنار جاده نیز به هنگام عبور خودروی حامل منسوبین مطبوعاتی ریاست جمهوری منفجر گردید.

در نتیجه این انفجار نیز یک خبرنگار به همراه یک فیلمبردار جان خود را از دست دادند.

۵ دیگر از منسوبین مطبوعاتی نیز مجروح گردیدند.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط