آتش سوزی جنگلی در مراکش

در منطقه آنفگو در مدلت مراکش، جنگل درختان سدر سبز و بلوط بوسعت 25 هکتار به خاکستر تبدیل شد

782219
آتش سوزی جنگلی در مراکش

در منطقه آنفگو در مدلت مراکش، جنگل درختان سدر سبز و بلوط بوسعت 25 هکتار به خاکستر تبدیل شد.خبرهای مرتبط