بیش از 40 میلیون در جهان درگیر برده داری مدرن هستند

"اورمیلا بولا" گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار داشت، بیش از 40 میلیون انسان در جهان برده شده و یک چهارم این افراد کودک هستند

بیش از 40 میلیون در جهان درگیر برده داری مدرن هستند

"اورمیلا بولا" گزارشگر ویژه سازمان ملل اظهار داشت، بیش از 40 میلیون انسان در جهان برده شده و یک چهارم این افراد کودک هستند. 

بولا در 42-امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی در رابطه با "برده داری مدرن" ارائه کرد. 

وی با بیان اینکه "بلای برده داری مدرن" می تواند در نتیجه تغییرات دموگرافیک، مهاجرت و تخریب محیط زیست افزایش یابد افزود: 60 درصد از میلیون ها برده مجبور به کار در بخش خصوصی می شوند و 98 درصد از زنان و دختران با خشونت و آزار جنسی روبرو هستند. 

گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن اشاره به اینکه "افزایش انسانهای تحت ریسک بردگی و استثمار با توجه به برخی عوامل ، محتمل می باشد." تصریح کرد: "احتمال بیکار شدن افراد در نتیجه تغییرات اقلیمی، مهاجرت جوانان از راه های غیرامن به علت نارضایتی از وضعیت شغلی و سناریوهای مشابه می تواند سبب افزایش آسیب پذیری انسانها در برابر برده داری شود."

اورمیلا بولا افزود، "با گذشت هر روز انسانهای بیشتری به کار، ازدواج های اجباری و کار کودکان کشانده می شود. دولت ها و شرکت ها باید برای پایان دادن به برده داری وارد عمل شوند. برده داری از نظر اقتصادی نیز تاثیراتی منفی دارد. برده داری سبب افزایش هزینه های بهداشتی اجتماع، کاهش بهره وری و درآمد می شود." 

برده داری هر چند که در سطح جهان ممنوع شده است، با شکل جدید خود به عنوان برده داری مدرن، یکی از مهمترین مشکلات انسان امروزی به شمار می رود. 

بیش از نیمی از برده های مدرن در سطح جهان در منطقه آسیا پاسیفیک زندگی می کنند. 

آفریقا در این زمینه در جایگاه دوم قرار دارد. 

شهر بندری بریستول در غرب انگلستان به عنوان مرکز تجارت برده های آفریقایی در جهان شناخته می شود. 

بین سالهای 1698 تا 1807، از آفریقا به جزایر کارائیب با 2 هزار و 108 کشتی تجارت برده انجام می شد. 

در سال 1834 نیز برده داری در انگلستان ممنوع شد. 

 

 خبرهای مرتبط