نرخ امید به زندگی در ترکیه 78 سال اعلام شد

مرکز آمار ترکیه شاخص «امید به زندگی» شهروندان کشور را به طور متوسط 78 سال اعلام کرد

نرخ امید به زندگی در ترکیه 78 سال اعلام شد

بر اساس گزارش مرکز آمار ترکیه شاخص «امید به زندگی» شهروندان کشور به طور متوسط 78 سال است.

بر این اساس، امید به زندگی میان مردان ترکیه 75.3 سال و میان زنان نیز 80.7 سال محاسبه شده است. به طور کلی میانگین عمر زنان در ترکیه بیشتر از مردان و شاخص امید به زندگی آنان نیز 5.4 سال بیشتر است.

طول عمر افراد 15 ساله در میان مردان 61.5 و زنان 64.2 سال اعلام شده است.

متوسط امید به زندگی یک فرد 30 ساله در ترکیه 49.6 سال است که این رقم برای مردان 47.1 و برای زنان 52.1 سال محاسبه شده است. برای این سن اختلاف شاخص امید به زندگی میان مردان و زنان 5 سال اعلام شده است.

امید به زندگی یک فرد 50 ساله نیز در ترکیه 30.5 سال است که این رقم برای مردان 28.2 و برای زنان 32.7 سال محاسبه شده است.

امید به زندگی یک فرد 65 ساله نیز در سراسر ترکیه 17.8 سال محاسبه شده که این رقم برای مردان 16.1 و برای زنان 19.3 سال است. بر این اساس انتظار می رود یک زن 65 ساله به طور متوسط 3.2 سال بیش از یک مرد در همین سال عمر کند.

گفتنی است امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است یا به عبارت دیگر هر عضو آن جامعه چند سال می تواند توقع داشته باشد که عمر کند.خبرهای مرتبط