تونل زیر دریایی استانبول برای عابران پیاده

ساخت تونل زیردریایی عابران پیاده در استانبول که رویایی دیگر محسوب میشود، آغاز گردید

682220
تونل زیر دریایی استانبول  برای عابران پیاده

پس از تونلهای مارمارای و آوراسیا، رویایی دیگر دراستانبول تحقق می یابد.

ساخت تونلی که زیر تنگه استانبول گذشته و برای عبور عابران پیاده مورد استفاده خواهد شد، به زودی آغاز میگردد.

از تونل اوسکودار - کاباتاش که فعالیتهای حفاری آن به اتمام رسیده است، به غیر از عابران پیاده، دوچرخه سواران نیز اجازه عبور خواهند داشت.

تونل مذکور که به خط مارمارای و مترو بسته خواهد شد و ماه آینده فعالیتهای ساختش آغاز میشود، طی 600 روز به پایان خواهد رسید.

این تونل برای امنیت انسانها، با سیستمهای هوشمند و تکنولوژیکی مجهز خواهد شد. همچنین تهویه و امنیت جانی نیز مورد نظر قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط