دانشگاه حاجت تپه مرکز نانوتکنولوژی تاسیس می کند

بین آژانس توسعه آنکارا و تکنوکنت دانشگاه حاجت تپه، "پروژه تاسیس مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی و مطالعات امکان سنجی" به امضا رسید

620126
دانشگاه حاجت تپه مرکز نانوتکنولوژی تاسیس می کند

دانشگاه حاجت تپه اقدام به تاسیس مرکز نانوتکنولوژی کرد. 

بین آژانس توسعه آنکارا و تکنوکنت دانشگاه حاجت تپه، "پروژه تاسیس مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی و مطالعات امکان سنجی" به امضا رسید. 

در برنامه ای که با توجه به فعالیت های زیرساختی مرکز طراحی خواهد شد، لیست دستگاه ها و تجهیزات مورد استفاده  نیز جای خواهد گرفت. 

از سوی دیگر موضوع فعالیت های مراکز نانوتکنولوژی در ترکیه تثبیت شده و استراتژی مرکز که در بنیه دانشگاه حاجت تپه تاسیس می شود تعیین خواهد گردید. خبرهای مرتبط