تاسیس دو دانشگاه خصوصی جدید در استانبول

طرح تاسیس دانشگاه های خصوصی "فنرباغچه" و "آیوان سرای" در استانبول، در مجلس ترکیه تصویب شد

612267
تاسیس دو دانشگاه خصوصی جدید در استانبول

طرح تاسیس دانشگاه های خصوصی "فنرباغچه" و "آیوان سرای" در استانبول، در جلسه علنی امروز مجلس ترکیه تصویب شد. 

بر اساس این گزارش، دانشگاه آیوان سرای استانبول دارای دانشکده های هنر، معماری، مهندسی، اقتصاد، اداری و امور اقتصادی، مرکز آموزش عالی علوم کاربردی، انستیتوی علوم اجتماعی، علوم فنی و مرکز آموزش عالی پلاتو خواهد بود.

دانشگاه فنرباغچه استانبول هم متشکل از دانشکده های علوم ورزشی، علوم بهداشتی و درمانی، مهندسی، معماری، علوم ارتباطات، انستیتوی علوم اجتماعی، علوم بهداشتی و علوم فنی خواهد بود.خبرهای مرتبط