تا سال 2035 تعداد 76 میلیون خودروی بدون سرنشین وارد جاده ها خواهد شد

شرکت بین المللی اطلاعات، آنالیز و مشاوره ای ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که جهت تنظیمات ترافیکی این خودروها استانداردها و قانون های جدیدی مورد نیاز است.

508490
تا سال 2035 تعداد 76 میلیون خودروی بدون سرنشین وارد جاده ها خواهد شد

تا سال 2035 تعداد 76 میلیون خودروی بدون سرنشین وارد جاده ها خواهد شد.

شرکت بین المللی اطلاعات، آنالیز و مشاوره ای ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که انتظار می رود تا سال 2035 تعداد 76 میلیون خودروی بدون سرنشین وارد جاده ها شود. 

در توضیحات ارائه شده از سوی این شرکت بین المللی اعلام شده است که طبق تخمین ها تنها در سال 2035 تعداد 21 میلیون خودروی بدون سرنشین بفروش خواهد رفت.

این شرکت همچنین با جلب توجه بر اهمیت برنامه های نرم افزاری و تهدیدات سایبری در مورد تکنولوژی خودروهای بدون سرنشین اعلام کرد که جهت تنظیمات ترافیکی این خودروها استانداردها و قانون های جدیدی مورد نیاز است.    خبرهای مرتبط