گزارش عضویت ناتو در سوئد تهیه شد

در گزارش اعلام شد که با گنجاندن سوئد در محدوده تضمین‌های امنیتی، عضویت در ناتو، امنیت سوئد را افزایش می دهد

1826743
گزارش عضویت ناتو در سوئد تهیه شد

در گزارش تحلیل امنیتی که توسط احزاب دارای گروه در پارلمان سوئد تهیه شده، آمده است که عضویت در ناتو امنیت این کشور را افزایش می دهد.

در گزارش تهیه شده توسط 8 حزب، به عنوان نتیجه اصلی که عضویت احتمالی در پی خواهد داشت، مطابق با ماده 5 ناتو؛ با گنجاندن این کشور در محدوده تضمین‌های امنیتی، عضویت در ناتو، امنیت سوئد را افزایش می دهد.

در کنفرانس مطبوعاتی که پس از اعلام این گزارش برگزار شد، آن لینده، وزیر امور خارجه کشورمان اظهار داشت که در صورت عضویت احتمالی در ناتو، سوئد بخشی از امنیت جمعی این اتحاد خواهد شد.

این گزارش مبنای مهمی را برای 16 می، زمانی که انتظار می رود دولت تصمیم خود برای عضویت در ناتو را اعلام کند، تشکیل می دهد.خبرهای مرتبط