20 ماهیگیر در خلیج بنگال مفقود شدند

قایق ماهیگیری حامل 21 ماهیگیر در خلیج بنگال واقع در شمالشرقی اقیانوس هند به‌دلیل طوفان جاواد واژگون شد

1744265
20 ماهیگیر در خلیج بنگال مفقود شدند

قایق ماهیگیری حامل 21 ماهیگیر در خلیج بنگال واقع در شمالشرقی اقیانوس هند به‌دلیل طوفان جاواد واژگون شد.

مقامات اظهار داشتند، یکی از ماهیگیران نجات یافته و فعالیت‌های تجسس برای یافتن 20 ماهیگیر دیگر ادامه دارد.

جهانگیر مالک رئیس شهربانی منطقه بارگونا اعلام کرد، قایق ماهیگیری در این حادثه مفقود شده است.خبرهای مرتبط