مرگ یک پناهجو در اثر خشونت مرزبانان یونانی

فردی از یک گروه مهاجرین که توسط نیروهای مرزبانی یونان هدف خشونت قرار گرفته بودند، جان خود را از دست داد.

1617389
مرگ یک پناهجو در اثر خشونت مرزبانان یونانی

فردی از گروه مهاجرین که توسط نیروهای مرزبانی یونان هدف خشونت قرار گرفته و به دلیل واژگونی قایق‌هایشان در جزیره کوچکی در رود مریچ گرفتار شده بودند، جان خود را از دست داد.

طبق بیانیه وزارت دفاع ملی ترکیه، گروهی متشکل از 30 نفر که توسط نیروهای یونانی هدف خشونت قرار گرفتند و در نتیجه واژگونی قایق‌هایشان از روز 5 آوریل در جزیره رود مریچ گرفتار شده بودند با کمک نیروهای ترکیه، نجات یافتند.

با این حال ، یکی از مهاجرین نامنظم که در این جزیره به همراه دیگران گرفتار شده بود جان خود را از دست داد.

مهاجران نجات یافته به فرماندهی ژاندارمری منطقه مریچ تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط