پرنس فیلیپ به علت بیماری قلبی بستری شد

پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت دوم انگلیس به علت بیماری قلبی تحت درمان قرار دارد

1595111
پرنس فیلیپ به علت بیماری قلبی بستری شد

پرنس فیلیپ همسر ملکه الیزابت دوم انگلیس به علت بیماری قلبی تحت درمان قرار دارد.

طبق بیانیه کاخ باکینگهام پرنس فیلیپ برای درمان و استراحت چند روز دیگر در بیمارستان بستری خواهد بود.

پرنس فیلیپ 99 ساله از 16 روز گذشته برای درمان عفونت در بیمارستان بستری بوده و در اول مارس برای درمان بیماری قلبی و انجام آزمایشات لازم از بیمارستان ادوارد پادشاه هفتم به بیمارستان سنت استوارت بارتولومیو منتقل شده بود. 

 

 

 

 خبرهای مرتبط