دادگاه حقوق بشر اروپا: فرانسه با پناهجویان رفتار غیر انسانی انجام داده است

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم خود را در مورد طلب 4 نفر كه درخواست پناهندگی در فرانسه كرده به این دلیل كه ماه ها در معرض زندگی در شرایط بد و غیرانسانی قرار گرفته اند، صادر كرد

1448317
دادگاه حقوق بشر اروپا: فرانسه با پناهجویان رفتار غیر انسانی انجام داده است

دادگاه حقوق بشر اروپا حكم داد كه فرانسه با پناهجویان رفتار غیر انسانی داشته است.

 

دادگاه حقوق بشر اروپا حکم خود را در مورد طلب 4 نفر كه درخواست پناهندگی در فرانسه كرده به این دلیل كه ماه ها در معرض زندگی در شرایط بد و غیرانسانی قرار گرفته اند، صادر كرد.

دادگاه حکم داد، كه فرانسه، با  N.H. افغانی تبار، K.T. روسی و A.J. ایرانی  رفتارهای غیرانسانی داشته و این با ماده 3 كنوانسیون حقوق بشر اروپا (ECHR) در تناقض می باشد.

براساس این حکم بیان شده است که در مورد S.G. روس ماده 3 كنوانسیون حقوق بشر اروپا نقض نشده است، اما مقامات فرانسوی به تعهدات قانونی عمل نکردند و از زندگی آنها در خیابانها برای ماهها بدون هیچ گونه درآمد، دسترسی به معالجه و رفع نیازهای اساسی مسئول بودند.

در این حکم تأکید شده است که افراد مورد نظر تحت رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته اند.

در این تصمیم خاطرنشان شد كه فرانسه مجبور بود 12 هزار یورو به K.T ، 10 هزار یورو به A.J. ، و 10 هزار یورو به N.H. و 2396.80 یورو بپردازد.خبرهای مرتبط