سازمان ملل : جهان نه با شیوع ویروس بلکه با قحطی مواجه است

ویدئو کنفرانس دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه  جهانی غذای سازمان ملل متحد

1403018
سازمان ملل : جهان نه با شیوع ویروس بلکه با قحطی  مواجه است

دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه  جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP) ضمن دادن این هشدار که جهان در حال حاضر نه با ویروس کرونا بلکه با شیوع قحطی و گرسنگی رو در رو می باشد اعلام کرد : بموجب بدترین سناریو در این زمینه احتمالا در 36 کشور قحطی بروز خواهد کرد.

بیزلی از طریق ویدئو کنفرانس پیرامون تاثیرات گرسنگی و قحطی ناشی از جنگها و درگیری های مسلحانه بر غیر نظامیان اطلاعاتی در اختیار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داد.

وی  ضمن اشاره به اینکه قبل از آغاز شیوع کووید ـ 19 ، در طول سال جاری 2020 پیرامون بروز بدترین بحران انسانی از جنگ جهانی دوم بدین طرف هشدار داده بودیم گفت :  در حال حاضر تنها با شیوع ویروس کرونا مواجه نبدوه بلکه در عین حال با شیوع قحطی و گرسنگی نیر مواجه هستیم.

بیزلی ضمن جلب دقت به نتایج جنگها در یمن ، سوریه و سودان جنوبی ، استیلای ملخ ها در افریقای شرقی ، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی اعلام کرد : امروز تنها با پاندمی جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه نبوده و در عین حال گریبانگیر یک فلاکت انسانی جهانی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه میلیونها نفر در مناطق جنگی هر روز بسوی قحطی سوق می یابند افزود : 821 میلیون نفر هر شب گرسنه خوابیده و از گرسنگی مزمن رنج می کشد.خبرهای مرتبط