هزاران زن در آمریکا علیه ترامپ تظاهرات کردند

چهارمین راهپیمایی سراسری زنان از زمان تصدی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا از سال 2017 تاکنون در شهرهای مختلف برگزار شد

هزاران زن در آمریکا علیه ترامپ تظاهرات کردند

هزاران زن با تجمع در شهرهای مختلف آمریکا تظاهراتی در اعتراض به سیاست های دونالد ترامپ ترتیب دادند. 

 چهارمین راهپیمایی سراسری زنان از زمان تصدی ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا از سال 2017 تاکنون در شهرهای مختلف برگزار شد. 

اگرچه شمار شرکت کنندگان در تظاهرات در نیویورک در مقایسه با سالهای گذشته کمتر بود ولی در واشنگتن هزاران زن حضور داشتند. 

زنان معترض بدون توجه به سرمای هوا در خیابان ها حضور یافته، با سردادن شعارهایی علیه ترامپ، پلاکاردهایی با مضمون اعتراضی حمل کردند. 

تظاهرات کنندگان از سیاست‌های ترامپ  به ویژه در قبال مهاجران و برابری زنان و مردان انتقاد کردند. 

 

 

 خبرهای مرتبط