خطوط هوایی بین المللی اوکراین اعلام کرد که هواپیماهای این کشور دیگر بر فراز ایران پرواز نخواهند کرد

پس از مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراین از سوی ایران، تنش میان دو کشور افزایش یافت

1339211
خطوط هوایی بین المللی اوکراین اعلام کرد که هواپیماهای این کشور دیگر بر فراز ایران پرواز نخواهند کرد

خطوط هوایی بین المللی اوکراین اعلام کرد که هواپیماهای این کشور دیگر بر فراز ایران پرواز نخواهند کرد.

پس از مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراین از سوی ایران، تنش میان دو کشور افزایش یافت.

خطوط هوایی بین المللی اوکراین، اعلام داشت که مسیرهای پروازشان را تغییر داده و از این پس پروازهایشان را بر فراز ایران انجام نخواهند داد.

مدیر کل شرکت اظهار داشت: "ما حتی یک ثانیه نیز احتمال اینکه تیممان موجب یک چنین تراژدی شده باشند را ندادیم. از کسانی که در این مورد با ما همفکر بودند، متشکریم."

ایوان باکانوف رئیس بخش اطلاعات اوکراین نیز ابراز داشت: "دیگر میدانیم که این موشک نه به طور اتوماتیک بلکه با دست پرتاب شده است. بر روی دو احتمال ایستاده بودیم؛ یا هواپیما مورد هدف و یا مورد حمله ای تروریستی قرارگرفته بود. امروزدر خصوص اینکه با برخورد موشک سقوط کرده است، مطمئن هستیم."



خبرهای مرتبط