سهل انگاری راننده لودر در گارگاه ساختمانی

راننده لودر در یک گارگاه ساختمانی، سرپرست کارگاه را که در جلوی لودر ایستاده بود، ندیده و آغاز بکار کرد

1156307
سهل انگاری راننده لودر در گارگاه ساختمانی

این تصاویر از چین می باشد.

راننده لودر در یک گارگاه ساختمانی، سرپرست کارگاه را که در جلوی لودر ایستاده بود، ندیده و آغاز بکار کرد.

بدین ترتیب راننده لودر سرپرست کارگاه را که یک بانو می باشد، بهمراه شن و ماسه در قسمت بارگیر کامیون می ریزد.خبرهای مرتبط