روسیه یک ماه به انگلیس فرصت داد تا تعداد دیپلمات های خود در اینکشور را کاهش دهد

روسیه یک ماه به انگلیس مهلت داد تا تعداد دیپلمات های خود در اینکشور را به تعداد دیپلمات های روس در انگلیس کاهش دهد

941328
روسیه یک ماه به انگلیس فرصت داد تا تعداد دیپلمات های خود در اینکشور را کاهش دهد

روسیه یک ماه به انگلیس مهلت داد تا تعداد دیپلمات های خود در اینکشور را به تعداد دیپلمات های روس در انگلیس کاهش دهد.

این تصمیم، در پاسخ به اقدام هماهنگ لندن و چند کشور متحد اش در راستای اخراج شماری از دیپلمات های روس در حمایت از انگلیس در خصوص حمله به جاسوس سابق روس در لندن، اتخاذ شد.   

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در رابطه با فراخوانده شدن Laurie Bristow سفیر انگلیس در مسکو آمده است، به سفیر انگلیس به علت اقدامات تحریک امیز لندن یک یادداشت اعتراض داده شد.

بر اساس این بیانیه همچنین آمده است، به انگلیس یک ماه مهلت داده شد تا تعداد دیپلمات های خود در روسیه را به تعداد دیپلمات های روس در انگلیس کاهش دهد.

Bristow تنها یکی از سفرایی بود که امروز به وزرات امور خارجه روسیه فراخوانده شدند.

سفرای کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، لهستان، رومانی، هلند، اوکراین، بلژیک و سوئد به طور هماهنگ به وزارت امور خارجه روسیه فراخوانده شدند.خبرهای مرتبط