تیلرسون در لبنان دقایقی طولانی منتظر میشل عون شد

صندلی خالی کنار تیلرسون جلب دقت کرد

911740
تیلرسون در لبنان دقایقی طولانی منتظر میشل عون شد

رکس تیلرسون دقیقه های طولانی به تنهایی به انتظار نشست.

رکس تیلرسون که برای دیدار با رئیس دولت لبنان به کاخ ریاست جمهوری عزیمت کرد در اینجا ناگزیر شد تا دقیقه های طولانی منتظر بماند.

تیلرسون که برای دیدار با میشل عون رئیس دولت لبنان به کاخ بعبدا در بیروت رفته بود، از سوی همتای لبنانی خود مورد استقبال قرار نگرفت.

عدم وجود حتی یک لیوان آب بر روی میز اتاقی که تیلرسون قرار بود در آنجا با مقام لبنانی دیدار کند، جلب دقت کرد.

وزیر امورخارجه آمریکا در این اتاق مدتی دیگر به انتظار میشل عون نشست.

بعلت دیرآمدن رئیس دولت لبنان مذاکرات با تاخیر شروع شد.خبرهای مرتبط