موج اعتصاب جدید در شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان

اعتصاب جدید کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت ها نزای آلمان آغاز گردید

616012
موج اعتصاب جدید در شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان

اعتصاب جدید کارکنان شرکت هواپیمایی لوفت ها نزای آلمان آغاز گردید.

این اعتصاب که به مدت سه روز ادامه خواهد یافت، پروازهای شرک هواپیمایی لوفت هانزا را مختل خواهد ساخت.

دامنه این اعتصاب برای دولت آلمان نگران کننده است.

این اعتصاب هزاران مسافر را سرگردان کرده است .

بعلت اعتصاب صدها پرواز کوتاه و طولانی که  قرار بود ترتیب یابد لغو گردید.

این 14 امین اعتصاب در شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در طول دو سال اخیر می باشد.

علت این اعتصاب از بن بست رسیدن مذاکره دست جمعی در باره دستمزد و مقررات کار بین شرکت لوفت هانزا و سندیکای خلبابان " Cockpit " ناشی شده است.

خلبانان لوفت هانزا خواستار عمل به خواسته های شان در زمینه افزایش دستمزدها، مستمری بازنشسته گی و بازنشسته گی پیش از موعد هستند.

حقوق خلبانان علیرغم افزایش سود شرکت هواپیمایی لوفت هانزا مدت 5 سال است که افزایش نمی یابد.خبرهای مرتبط