کمکهای انسانی ارسالی از سوی ترکیه به غزه رسید

این کمک ها در بین نیازمندان در این منطقه توزیع خواهد شد.

525225
کمکهای انسانی ارسالی از سوی ترکیه به غزه رسید

50 تریلر حامل کمک های انسانی که به وسیله کشتی موسوم به "لیدی لیلا" در چهارچوب توافق حاصله بین ترکیه و اسرائیل به غزه فرستاده شده است، از گذرگاه مرزی تحت کنترل اسرائیل "ابو سلیم" عبور کرده و وارد غزه شد.

شکر، آرد، برنج ، لباس و کفش ارسالی در چهارچوب این کمک های به وزارت امور اجتماعی در غزه تحویل داده شد.

این کمک ها بین نیازمندان این منطقه توزیع خواهد شد.

در این میان، مقامات اسرائیل امروز گذرگاه مرزی را جهت ارسال لوازم کمکی و سوخت باز کردند.خبرهای مرتبط