حمله انتحاری در مرز پاکستان و هندوستان

احتمال افزایش تعداد کشته شدگان درمیان میباشد

حمله انتحاری در مرز پاکستان و هندوستان

در مرز پاکستان و هندوستان یک حمله انتحاری انجام شد.

در این حمله ۵۵ تن کشته شده و بیش از ۱۰۰ تن مجروح شدند.

به دلیل انجام این حمله دقیقا پس از مراسم سنتی پایین آوردن پرچم، احتمال افزایش تعداد کشته شدگان باعث نگرانی میباشد.

حمله انتحاری در مرز وقاه میان پاکستان و هندوستان، منطقه را به شکل محل جنگ دراورد.

حمله در منطقه ای که هر شب مراسم پرچم انجام میگردد و هزاران تن برای تماشا در آنجا جمع می شوند انجام شد.

انتحارگر، بمبهایی را که حمل میکرد را در میان جمعیت منفجر نمود و در نتیجه آن، دهها تن منجمله کودکان کشته و زخمی شدند.

لازمی به ذکر است که مرز وقاه، تنها مرز میان پاکستان و هندوستان میباشد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط