گزارش پیشرفت کمیسیون اروپا در مورد ترکیه

در این گزارش روند انتخابات ریاست جمهوری و محلی در ترکیه با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفته و از ترکیه بعلت کم بودن میزان تمثیل زنان درسیاست انتقاد شده است

گزارش پیشرفت کمیسیون اروپا در مورد ترکیه

کمیسیون اروپا گزارش پیشرفت ترکیه را انتشار داد. 

در این گزارش که طی آن از تنظیمات انجام یافته در عرصه های اقتصادی و انرژی و قاطعیت ترکیه در روند پیدایش راه حل به مسئله تروریسم با تمجید و ستایش یاد شده است توصیه شده است تا روند اصلاحات مربوط به تغییر قانون اساسی ادامه یابد. 

در گزارش مذکور روند انتخابات ریاست جمهوری و محلی در ترکیه با جزئیات کامل مورد بررسی قرار گرفته و از ترکیه بعلت کم بودن میزان تمثیل زنان درسیاست انتقاد شده است.

در گزارش کمیسیون اروپا به تنظیمات قانونی انجام گرفته در چارچوب روند پیدایش راه حل به مسئله تروریسم جلب دقت شده و به قاطعیت ترکیه در تداوم بخشی به روند پیدایش راه حل به مسئله تروریسم علیرغم تمامی توطئه ها تاکید گردید.

در گزارش کمیسیون اروپا از ترکیه بعلت فراهم ساختن امکان آموزش خصوصی در زبان مادری و یاری دولتی به احزاب سیاسی ایی که در انتخابات موفق به کسب حد نساب سه درصدی در انتخابات شده اند، تمجید و ستایش گردید.

تنظیمات مربوط به امنیت انرژی، کمک های انسانی به صدها هزار فراری از جنگ در سوریه و عراق و ثبات در اقتصاد ترکیه در راس دیگر عناوین قرار دارند که بشکلی مثبت در گزارش کمیسیون اروپا منعکس شده اند.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط