هفته تجلیل از امپراطوری عثمانی

امپراطوری عثمانی در طول قرون متمادی ضامن صلح و آرامش در خاک‌های تحت حاکمیت خود در سه قاره جهان بود

1769145
هفته تجلیل از امپراطوری عثمانی

از امروز برای مدت یک هفته از امپراتوری عثمانی و فتوحات آن در سرتاسر جهان یاد کرده و آن را گرامی خواهیم داشت. امپراتوری عثمانی، در خاک‌های تحت حاکمیت خود که در سه قاره جهان گسترش یافته بود، طی قرون متمادی نظم و آرامش را حکمفرما نمود. این امپراتوری که آغازگر تمدنی صدها ساله بود بسان گرگی از وطن اصلی خود یعنی آسیا به سوی اروپا سربرآورده و تمدنی را که تاثیرات آن تا به امروز ادامه دارد، بنیان نهاد.

این دوره پراحتشام توام با تعالی و شکوفایی ارزش‌های انسانی روزهایی بسیار زیبا بودند که باید از آنها با شکوه احتشام و شکر و  سپاس و منت یاد کرد . این دوره  که عثمانیان به عناصری غیر از خود، نیز وعده عدالت غیرقابل تزلزل دادند، در اصل تاریخ بشریت است. بدون بررسی تاریخ امپراتوری عثمانی و آگاهی از آن، پی بردن و درک تاریخ روسیه، آلمان، بالکان، خاورمیانه و اروپای شمالی غیر ممکن است. این برداشت عادلانه که جای آن، هرگز با چیز دیگری پر نمی‌شود، شاید هم داروی خون و اشکی بود که امروز نیز در این منطقه جاری است. هفته تجلیل و بزرگداشت دوره امپراتوری عثمانی را که تاثیرات بی نظیری در تاریخ بشریت از خود به جای گذاشته و ما نیز با غرور افتخار دنبال روی آن هستیم ، گرامی میداریم.خبرهای مرتبط