تاسیس اولین مدرسه پزشکی جهان در قرن سیزدهم در شهر قیصریه ترکیه

این مدرسه بدستور قیاس‌الدین کیسخرو اول احدات گردید

1661942
تاسیس اولین مدرسه پزشکی جهان در قرن سیزدهم در شهر قیصریه ترکیه

آیا می‌دانید که اولین دانشکده پزشکی جهان در قرن سیزدهم در شهر قیصریه ترکیه تاسیس شده‌است؟

بیمارستان و مدرسه علوم پزشکی در سال 1206 بنابه وصیت گوهر نصیبه خاتون دختر قلج ارسلان پادشاه سلجوقی و از سوی قیاس الدین کسیخرو اول بردار بزرگ وی بعنوان اولین مرکز آموزش علم پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی تاسیس گردید. گوهر نصیبه خاتون، عاشق سرفرمانده کاخ شده و بردارش قیاس الدین کیخسرو اول نیز به ازداوج آنها اجازه نداد. قیاس الدین کیخسرو اول سرفرمانده را به جنگ فرستاده و موجب کشته شدن اش در جنگ گردید. گوهر نصیبه سلطان با شنیدن این خبر به بستر بیماری افتاده و قبل از وفات به بردارش وصیت کرد تا بنام وی برای استفاده عموم شفاخانه‌ایی تاسیس کند. قیاس الدین کیخسرو اول که از فوت خواهرش بسیار متاثر و غمگین شد، در سال‌های 1204 الی 1206 شفاخانه و در سال‌های بین 1210 الی 1214 نیز مدرسه پزشکی را بنیان نهاد. در شفاخانه علاوه بر بیماری‌های داخلی، بخش جراحی، بیماری چشم و بیماری‌های روانی، داروخانه‌ایی نیز به ارائه خدمات آغاز کرد. حکیمان معروف وقت در این مدرسه طبی آموزش دیده و به کار استادی پرداختند. مدرسه و شفاخانه گوهر نصیبه سلطان از سوی دانشگاه ارجیس بعنوان موزه تنظیم شده و در سال 1982 نیز بعنوان موزه تاریخی پزشکی گوهر نصیبه بر روی عموم گشوده شد. 

     خبرهای مرتبط