آیا می دانید - 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان

23 آوریل مدت مدیدی بعنوان دو عید جداگانه جشن گرفته شد

1186674
آیا می دانید - 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان

آیا می دانید، 23 آوریل اولین عید ملی جمهوری ترکیه می باشد؟

23 آوریل مدت مدیدی بعنوان دو عید جداگانه جشن گرفته شد. اولین این اعیاد، عید ملی ست که بمناسبت گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه در 23 آوریل سال 1920جشن گرفته شد. مجلس ملی کبیر ترکیه در سال 1921 با اتخاذ تصمیمی روز گشایش مجلس را عید ملی اعلام کرد. بدین ترتیب 23 آوریل بعنوان اولین عید ملی ترکیه در تاریخ ثبت شد. از سال 1923 به بعد نیز بعنوان عید حاکمیت ملی جشن گرفته شد.

عید کودکان نیز که دومین عید می باشد، در خارج از برداشت عید رسمی شکل گرفته بود. جمعیت حمایت از اطفال بمنظور افزایش دادن یاریها به کودکان یتیم، در روز و هفته 23 آوریل ترتیب فعالیتهای مختلفی را آغاز کرد. این جمعیت در سال 1927 در چهارچوب تصمیمی 23 آوریل را عید کودکان اعلام کرده و این عید با حمایت رئیس جمهور آتاترک در چهارچوب برنامه های مختلف جشن گرفته شد. جشن گرفتن 23 آوریل عید کودکان بصورت مراسم دولتی نیز در سال 1933 آغاز شد.

در سال 1980 با اشتراک کودکانی که در 23 آوریل از تمامی استانها می آمدند، پارلمان ملی کودک تشکیل یافت. سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه تی آر تی در همین سال با دعوت کودکان از کشورهای همسایه، موجب جشن گرفتن عید کودکان در عرصه بین المللی گردید. با انجام تغییری در سال 1981 ، 23 آوریل بعنوان روز حاکمیت ملی و عید کودکان اعلام شد. خبرهای مرتبط