ترکیه پیوند دهنده قلبها 7

معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند

ترکیه پیوند دهنده قلبها  7

یکی از اهداف اصلی کشورها، حمایت از حقوق و منافع شهروندانشان در هرجایی از دنیا که باشند، است. این امر که مختص کشورهای مستقل میباشد، همانگونه که یکی از سرفصلهای اصلی سیاست خارجی میباشد، مسئله مهم شهرت کشورها نیز محسوب میشود.

 

یکی از مهمترین نیروهای محرکه در تاثیرگذاری بالای سیاست خارجی ترکیه که در سالهای 2000 رو به افزایش گذاشت، حمایت این کشور از بیش از 6 میلیون شهروندش که در خارج از کشور زندگی میکنند است.

وظیفه معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند که سال 2010 تاسیس گردید، در همین راستا بوده و برای مشخص نمودن سیاستی در این چهارچوب و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها میباشد.

 

امعاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند که به عنوان یک سازمان دیپلماسی دیاسپورا نامیده میشود، برای سهل نمودن امور و کارهای شهروندان ترکی که اکثرا در قاره اروپا زندگی میکنند و همچنین حفاظت از هویت فرهنگیشان، استفاده از خدمات آموزشی و حفظ حس تعلق به وطنشان و آگاه نمودن آنها از برنامه های تبعیض نژادی و حمایت از آنان تاسیس شده است.

معاونت ترکهای خارج از کشور و جوامع خویشاوند که فعالیتهایش در این زمینه ها را بخصوص  برای جوانان ترکی که در خارج از کشور زندگی میکنند، متمرکز کرده است، در کشورهایی که شهروندان ترک زندگی میکنند، سعی در وارد کردن آنها به این جوامع به شکلی فعال، مفید و محترم دارد.

 

 خبرهای مرتبط