آیا به پایان تمدن بشری رسیده ایم؟!

یکی از مطالعات دانشمندان بررسی این مسئله هست که چگونه تمدنهای باشکوه گذشته نابود شده است؟

766570
آیا به پایان تمدن بشری رسیده ایم؟!

فن اوریهایی که در تمدنهای آزتک، اینکا، مایا و دیگر تمدنهای عهد باستان مورد استفاده قرار می گرفته هر روز با کشفیات جدید باستانشناسانه ظهور و بروز بیشتری می یابد و اطلاعات واسناد به دست آمده از تمدهای کهن هر روز بیشتر از روز قبل تمدن معاصر را که میراث دار تمدنهای سابق است در حیرت فرو می برد.

این تمدنها در رشته های مهندسی، نجوم و طب به نقطه اوج خود رسیده بودند. البته بشر امروز نیز توانسته تا به این موفقیتها به صورت گسترده تری دست یابد. به خصوص اینکه پیشینیان ما در ریاضی، هندسه و ستاره شناسی به حدی پیشرفت کرده بودند که دانشمندان امروزی را نیز دچار شگفتی می کنند.

به عنوان مثال مشاهده فضا، کهکشانها و سنجش فاصله میان سیارات، امروزه صرفا با کمک ابزارهای نوین قابل انجام است. اما این سنجشها در کتابهای پیشینیان ما دیده می شود ومشخص نیست که اجداد اندیشمند ما چگونه موفق به انجام این قبیل مطالعات بسیار حساس و ریز شده اند. مطالعه دیگری که توسط دانشمندان صورت گرفته بررسی این امر است که آن تمدنهای باشکوه چگونه نابود شد. هنوز هیچ فرضیه قابل تاییدی در این خصوص منتشر نشده است. برخی از دانشمندان بر این باورند که این تمدنها به دلیل شیوع بیماریهای علاج ناپذیر از میان رفته اند.

ادعای دیگر آن است که این تمدن ها به دلیل جنگهای ویرانگر ناپدید شده اند.

بیشتر اندیشمندان بر این باورند که تز دوم منطقی تر است. همچنین شواهدی نیز در تایید این تز در خلال 200 سال اخیر وجود دارد.

انباشت سرمایه و انتشار ان سبب بروز جنگهای اول و دوم جهانی و کشتار ده ها میلیون نفر از مردم در این جنگهای خونین شد که میتواند خود شاخصی برای ما در مورد درستی این فرضیه تلقی شود. با این حال، امروزه می بینیم که مردم از تجربیات و تلخکامیهای اجداد خود درس عبرت نگرفته اند.

در هر بخشی از جهان اطراف خود مشاهده می کنیم که دلالان اسلحه در حال نقش افرینی هستند. شاهد هستیم که چگونه در غیرمنتظره ترین کشورها غیرقابل پیش بینی ترین بازرگانان اسلحه در حال فروش کالاهای ویرانگر خود هستند.

در کمال تعجب مشاهده می کنیم که چطور کشورهای مدعی دفاع از انسانیت در عرض یک ساعت تبدیل به مدافعان تروریسم می شوند.

حتی ممکن است یک نهاد کمک رسان بین المللی که فارغ از دین و زبان و قومیت در کشورهای مختلف جهان در حال فعالیت است ناگهان تبدیل به یک نهاد شیطانی شود.

می دانیم که وقتی یک فرد قاتل اقدام به کشتن انسانهای منتسب به یک فرهنگ حاکم کند به عنوان یک تروریست معرفی خواهد شد. اما وقنی که یک فرد منتسب به فرهنگ حاکم اقدام به کشتن زنان و مردان و کودکان در برابر یک مسجد کند وی صرفا به عنوان یک جانور معرفی می شود.

عجیب اینکه همین کشورهای دارای سلطه، نخست اقدام به متهم کردن کشورهای دیگر به تروریسم می کنند و پس از فروش دهها میلیارد دلار سلاح به آنها، این کشورها را از فهرست کشورهای تروریستی خارج می کنند!

اما وقتی که به اعمال فشار این کشورهای سلطه گر توجه نمی کنید، ناگهان با قشونی از تروریستها در شهرها و جزایر خود روبرو می شوید. فیلیپین نمونه بارزی از این وضعیت است.

تمام جهان از شمال به جنوب در حال خرید و انبار کردن اسلحه است. گویی تمامی قدرتهای جهان درحال ذخیره کردن پیچیده ترین و کشنده ترین سلاحهای روز هستند. این قدرتها که سرمایه و تکنولوژی را در دست دارند جهان را به یک گوی اتشین مبدل خواهند کرد و ما نیز همانند کسانی که در حال مشاهده بازیهای کامپیوتری هستند مات و مبهوت در حال تماشا کردن این پریشانی هستیم و کاری از دستمان برنمی اید.

با گامهایی که می دانیم به کدام سوی می رود در حال دویدن و رفتن به سوی نقطه ای هستیم که می تواند قیامت جهان باشد.

وقتی دانشمندان مغز مصنوعی را طراحی کردند مردم این سوال را پرسیدند: "آیا روباتها می توانند شورش کنند و با در دست گرفتن کنترل جهان، سبب پایان بشریت شوند؟

این یک وضعیتی نزدیک به غیر ممکن است. از آنجا که مغز مصنوعی نمی تواند"انگیزه" داشته باشد چنین چیزی برای دهها و یا صدها سال محتمل به نظر نمی رسد.  با این حال نیازی به روباتهای ویرانگر نیست چراکه انسانهای حریص بسیار مخربتر هستند و می توانند تمدن ما را محو کنند. بنابراین این انگیزه بشر است که بیش از هرچیز دیگر می تواند ویرانگر باشد.

بله، امروز ما، به اوج تمدن رسیده ایم و حتی تمدن ما از مرز تمدن اینکاها و مایاها نیز عبور کرده است. ما مرزهای رویا را در علم ژنتیک و بیولوژی درنوردیده ایم. اما بشر از این موفقیت به جای ایجاد یک جهان مشترک برای کشتن همنوع خود، استثمار آنان و نابودی تمدن بشری بهره می گیرد.

ایا می دانید اگر تمامی بودجه های صرف شده برای خرید و تولید سلاح در یکسال را برای سیر کردن انسانها اختصاص دهیم در جهان هیچ گرسنه ای وجود نخواهد داشت؟

ما دارای ژنهای اینکاها، آزتکها و مایاها هستیم. یعنی ما نوادگان آنهاییم.

اگر چه ما در حال رسیدن به سطوح علمی اجداد خود در بسیاری از زمینه ها هستیم اما همه ما زندانی جاه طلبی و نفس خود بوده و تبدیل به ماشینهای تولید مرگ شده ایم.

مایاها و اینکاها و ازتکها هم هزاران سال پیش جهان را قربانی آز و طمع خود کردند.

فراموش نکنید که ما حامل ژنهای همان آدمها هستیم.

فن اوریهایی که در تمدنهای آزتک، اینکا، مایا و دیگر تمدنهای عهد باستان مورد استفاده قرار می گرفته هر روز با کشفیات جدید باستانشناسانه ظهور و بروز بیشتری می یابد و اطلاعات واسناد به دست آمده از تمدهای کهن هر روز بیشتر از روز قبل تمدن معاصر را که میراث دار تمدنهای سابق است در حیرت فرو می برد.

این تمدنها در رشته های مهندسی، نجوم و طب به نقطه اوج خود رسیده بودند. البته بشر امروز نیز توانسته تا به این موفقیتها به صورت گسترده تری دست یابد. به خصوص اینکه پیشینیان ما در ریاضی، هندسه و ستاره شناسی به حدی پیشرفت کرده بودند که دانشمندان امروزی را نیز دچار شگفتی می کنند.

به عنوان مثال مشاهده فضا، کهکشانها و سنجش فاصله میان سیارات، امروزه صرفا با کمک ابزارهای نوین قابل انجام است. اما این سنجشها در کتابهای پیشینیان ما دیده می شود ومشخص نیست که اجداد اندیشمند ما چگونه موفق به انجام این قبیل مطالعات بسیار حساس و ریز شده اند. مطالعه دیگری که توسط دانشمندان صورت گرفته بررسی این امر است که آن تمدنهای باشکوه چگونه نابود شد. هنوز هیچ فرضیه قابل تاییدی در این خصوص منتشر نشده است. برخی از دانشمندان بر این باورند که این تمدنها به دلیل شیوع بیماریهای علاج ناپذیر از میان رفته اند.

ادعای دیگر آن است که این تمدن ها به دلیل جنگهای ویرانگر ناپدید شده اند.

بیشتر اندیشمندان بر این باورند که تز دوم منطقی تر است. همچنین شواهدی نیز در تایید این تز در خلال 200 سال اخیر وجود دارد.

انباشت سرمایه و انتشار ان سبب بروز جنگهای اول و دوم جهانی و کشتار ده ها میلیون نفر از مردم در این جنگهای خونین شد که میتواند خود شاخصی برای ما در مورد درستی این فرضیه تلقی شود. با این حال، امروزه می بینیم که مردم از تجربیات و تلخکامیهای اجداد خود درس عبرت نگرفته اند.

در هر بخشی از جهان اطراف خود مشاهده می کنیم که دلالان اسلحه در حال نقش افرینی هستند. شاهد هستیم که چگونه در غیرمنتظره ترین کشورها غیرقابل پیش بینی ترین بازرگانان اسلحه در حال فروش کالاهای ویرانگر خود هستند.

در کمال تعجب مشاهده می کنیم که چطور کشورهای مدعی دفاع از انسانیت در عرض یک ساعت تبدیل به مدافعان تروریسم می شوند.

حتی ممکن است یک نهاد کمک رسان بین المللی که فارغ از دین و زبان و قومیت در کشورهای مختلف جهان در حال فعالیت است ناگهان تبدیل به یک نهاد شیطانی شود.

می دانیم که وقتی یک فرد قاتل اقدام به کشتن انسانهای منتسب به یک فرهنگ حاکم کند به عنوان یک تروریست معرفی خواهد شد. اما وقنی که یک فرد منتسب به فرهنگ حاکم اقدام به کشتن زنان و مردان و کودکان در برابر یک مسجد کند وی صرفا به عنوان یک جانور معرفی می شود.

عجیب اینکه همین کشورهای دارای سلطه، نخست اقدام به متهم کردن کشورهای دیگر به تروریسم می کنند و پس از فروش دهها میلیارد دلار سلاح به آنها، این کشورها را از فهرست کشورهای تروریستی خارج می کنند!

اما وقتی که به اعمال فشار این کشورهای سلطه گر توجه نمی کنید، ناگهان با قشونی از تروریستها در شهرها و جزایر خود روبرو می شوید. فیلیپین نمونه بارزی از این وضعیت است.

تمام جهان از شمال به جنوب در حال خرید و انبار کردن اسلحه است. گویی تمامی قدرتهای جهان درحال ذخیره کردن پیچیده ترین و کشنده ترین سلاحهای روز هستند. این قدرتها که سرمایه و تکنولوژی را در دست دارند جهان را به یک گوی اتشین مبدل خواهند کرد و ما نیز همانند کسانی که در حال مشاهده بازیهای کامپیوتری هستند مات و مبهوت در حال تماشا کردن این پریشانی هستیم و کاری از دستمان برنمی اید.

با گامهایی که می دانیم به کدام سوی می رود در حال دویدن و رفتن به سوی نقطه ای هستیم که می تواند قیامت جهان باشد.

وقتی دانشمندان مغز مصنوعی را طراحی کردند مردم این سوال را پرسیدند: "آیا روباتها می توانند شورش کنند و با در دست گرفتن کنترل جهان، سبب پایان بشریت شوند؟

این یک وضعیتی نزدیک به غیر ممکن است. از آنجا که مغز مصنوعی نمی تواند"انگیزه" داشته باشد چنین چیزی برای دهها و یا صدها سال محتمل به نظر نمی رسد.  با این حال نیازی به روباتهای ویرانگر نیست چراکه انسانهای حریص بسیار مخربتر هستند و می توانند تمدن ما را محو کنند. بنابراین این انگیزه بشر است که بیش از هرچیز دیگر می تواند ویرانگر باشد.

بله، امروز ما، به اوج تمدن رسیده ایم و حتی تمدن ما از مرز تمدن اینکاها و مایاها نیز عبور کرده است. ما مرزهای رویا را در علم ژنتیک و بیولوژی درنوردیده ایم. اما بشر از این موفقیت به جای ایجاد یک جهان مشترک برای کشتن همنوع خود، استثمار آنان و نابودی تمدن بشری بهره می گیرد.

ایا می دانید اگر تمامی بودجه های صرف شده برای خرید و تولید سلاح در یکسال را برای سیر کردن انسانها اختصاص دهیم در جهان هیچ گرسنه ای وجود نخواهد داشت؟

ما دارای ژنهای اینکاها، آزتکها و مایاها هستیم. یعنی ما نوادگان آنهاییم.

اگر چه ما در حال رسیدن به سطوح علمی اجداد خود در بسیاری از زمینه ها هستیم اما همه ما زندانی جاه طلبی و نفس خود بوده و تبدیل به ماشینهای تولید مرگ شده ایم.

مایاها و اینکاها و ازتکها هم هزاران سال پیش جهان را قربانی آز و طمع خود کردند.

فراموش نکنید که ما حامل ژنهای همان آدمها هستیم.خبرهای مرتبط