Tarixdә bu gün: 5 sentyabr

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1485084
Tarixdә bu gün: 5 sentyabr

 

Tarixin bu günü harada nәlәr baş verib, kimlәr xatırlanır? Qısaca nәzәr salaq.

1795-ci ilin 5 sentyabr tarixindә Osmanlının Aralıq dәnizindәki limanlarına ticarәt mәqsәdilә daxil olmaq istәyәn Amerika gәmilәri vә vәtәndaşları ilә әlaqәdar ABŞ vә Osmanlı İmperiyası arasında müqavilә imzalanıb. Müqavilә ilә ABŞ hәr il Osmanlı İmperiyasına 21 min 600 dollar vergi ödәmәyi qәbul edib. Müqavilәnin müddәti 29 il olaraq müәyyәnlәşdirilib.

 

1914-cü ilin 5 sentyabr tasixindә I Dünya Müharibәsinin әn qanlı döyüşü olaraq bilinәn ‘‘Marne döyüşü’’ başlayıb. 2 milyon әsgәrin üz-üzә gәldiyi döyüşdә altı gündә tәxminәn 100 min әsgәr hәyatını itirdi.

1972-ci ilin 5 sentyabr tarixindә fәlәstinli silahlılar 1972-ci ildә Yay Olimpiya Oyunları üçün Münhenә gәlәn İsrail idmançılarına atәş açıb, nәticәdә bir idmançı hәlak olub, doqquz idmançı da girov götürülüb. Almaniya polisi ilә fәlәstinli silahlılar arasında baş verәn qarşıdurmada girov götürülәn idmançılar, dörd fәlәstinli silahlı vә bir polis ölüb.

                                      Әlaqәli Xәbәrlәr