İstanbulda müasir incәsәnәt muzeyinin olduğunu bilirsinizmi?

İstanbulda müasir incәsәnәt muzeyinin olduğunu bilirsinizmi?

1222181
İstanbulda müasir incәsәnәt muzeyinin olduğunu bilirsinizmi?

 

İstanbulda müasir incәsәnәt muzeyinin bünövrәsi 1987-ci ildә Beynәlxalq Bienali adı ilә  qoyulub. Layihә 2003-cü ildә istәnilәn şöhrәti әldә edib. Dövrün baş naziri Rәcәb Tayyib Әrdoğanın göstәrişi ilә Memar Sinan İncәsәnәt Akademiyasının yaxınlığında yerlәşәn gömrük anbarının olduğu bina muzeyә çevrilib. 8 min kvadrat metr sahәyә malik olan anbar qısa zaman әrzindә muzeyә çevrilir.

Türkiyәnin ilk müasir  sәnәt muzeyi olaraq 14 il әrzindә fәaliyyәtlәrini bu binada davam etdirәn İstanbul Modern 2018-ci ilin may ayından etibarәn Bәyoğlu sәmtindәki müvәqqәti mәkanına köçüb. Muzey yeni bina tamamlananadәk fәaliyyәtini mәdәniyyәt vә  sәnәtin beşiyi hesab edilәn Beyoğlunda davam etdirәcәk.

İstanbul Modern müasir sәnәt sahәsindәki eksponatlarının sәrgilәndiyi bölmәlәri, foto qalereyası, tәhsil vә sosial proqramları, kitabxana, kinoteatr, restoran vә mağazası ilә sәnәtsevәrlәrә xidmәt edir, hәmçinin dünyanın әhәmiyyәtli muzeylәrindә hәyata keçirdiyi layihәlәrlә Türkiyәnin tanınması vә mәdәni turizminin inkişaf etmәsinә ciddi töhfәlәr verir.Әlaqәli Xәbәrlәr