Əsəd yenə qırğın törǝdib

Әsǝd qüvvǝlǝrinǝ mǝxsus tǝyyarǝlǝr Dǝmǝşqin şǝrqi Quta bölgǝsindǝ müxalifǝtin nǝzarǝtindǝki Duma yaşayış yerinǝ avia hücum tǝşkil edib, nǝticǝdǝ 50 nǝfǝr hǝyatını itirib.

338889
Əsəd yenə qırğın törǝdib

Qeyd edǝk ki, bölgǝyǝ tǝşkil edilǝn son hücum ilǝ ölǝnlǝrin sayı 177-yǝ çatıb.
Dağılan binalardan cǝsǝdlǝrin çıxarılması işi davam edir, yaralıların ǝksǝriyyǝtinin vǝziyyǝti ağırdır.
Xatırladak ki, Әsǝd qüvvǝlǝri ötǝn günlǝrdǝ bazar yerinǝ hücum tǝşkil etmişdi, nǝticǝdǝ tǝxminǝn 100 vǝtǝndaş hǝyatını itirmişdi.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr